Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie i staże w KPP Cieszyn

Praktyki studenckie i staże w KPP Cieszyn

W Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie możliwa jest realizacja:

- praktyk studenckich,

- staży dla osób bezrobotnych,

 

I. PRAKTYKI STUDENCKIE

Komenda Powiatowa Policji umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Policji.

Student/studentka zainteresowany/a odbyciem praktyk w KPP Cieszyn wskazuje konkretną komórkę organizacyjną, w której chciałby/chciałaby odbyć praktykę.

 

1. Zgłoszenie na praktyki studenckie.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk studenci zainteresowani ich odbyciem w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie lub jednostkach podległych składają w punkcie recepcyjnym KPP ( po kontakcie z oficerem prasowym) albo przesyłają drogą pocztową Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji (pobierz) wraz ze wskazaną dokumentacją:

 1. zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta,
 2. imiennym skierowaniem na praktykę, wydanym przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
 3. kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 4. oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.
 5. Zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy/porozumienia dotyczącego praktyk

Komendant Powiatowy Policji może zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w KPP do przedłożenia innych dokumentów (np. poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o niekaralności).

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane - do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie bądź osoba przez niego wyznaczona podejmuje decyzję o przyjęciu na praktykę oraz wyznacza opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg.

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie może odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn, o czym należy poinformować zainteresowanego studenta.

Komenda Powiatowa Policji nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

 

2. Umowa pomiędzy Uczelnią a Komendą Powiatową Policji.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę studencką podpisywana jest Umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych. Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem Programu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Organizatorem a Uczelnią, który stanowi załącznik do umowy.

 

3. Odbywanie praktyk.

W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i Ppoż., organizowanego przez Inspektora ds. BHP KPP Cieszyn. W godzinach pracy Komendy Powiatowej Policji, student odbywa praktykę w liczbie godzin oraz terminie określonym w Umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych.

 

4. Zakończenie praktyk.

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, Komendant Powiatowy Policji potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną – w zależności od preferencji Uczelni, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp.

 

JAK APLIKOWAĆ NA PRAKTYKĘ STUDENCKĄ?

KROK 1: Sprawdź  czy KPP Cieszyn poszukuje praktykantów- zadzwoń do oficera prasowego lub skontaktuj się z Wydziałem Kadr i zapytaj

KROK 2: Jeśli uzyskałaś/uzyskałeś pozytywną informację wypełnij formularz aplikacyjny i przekaż go do KPP w Cieszynie wraz z wymaganymi dokumentami.

KROK 3: Czekaj na informację z KPP Cieszyn  o zakwalifikowaniu do udziału w praktykach.

 

 

 

II. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Staż dla osób bezrobotnych (Szczegółowe kwestie związane ze stażem dla osób bezrobotnych regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 674,
z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) polega na nabywaniu przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy, przez wykonywanie zadań w Komendzie Powiatowej Policji bez nawiązywania z KPP stosunku pracy. Staż dla osób bezrobotnych może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Komenda Powiatowa Policji organizuje staże przeznaczone dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Urząd Pracy kieruje do Komendy Powiatowej Policji osoby bezrobotne spełniające wymagania formalne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji wymienione we Wniosku o organizację stażu złożonym do UP przez KPP. Staż dla osób bezrobotnych w KPP Cieszyn odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy  a Komendą Powiatową Policji w Cieszynie.

 

JAK APLIKOWAĆ NA STAŻ ORGANIZOWANY PRZEZ URZĄD PRACY?

Zainteresowani odbyciem stażu dla osób bezrobotnych powinni zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

 

Pliki do pobrania

 • 30.05.2018 10:00
  (doc 30 KB)
  Formularz_zgłoszeniowy_na_praktykę
 • 04.06.2018 12:13
  ( 27.53 KB)
  klauzula infmoracyjna
 • 25.07.2018 09:36
  ( 13.4 KB)
  Wniosek z prośbą o przyjęcie na praktyki

Metryczka

Data wytworzenia 30.05.2018
Data publikacji 30.05.2018
Data modyfikacji 25.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Pawlik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawlik
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawlik
do góry